ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Η διαμόρφωση στρατηγικής περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση συσχετισμένων συνιστωσών που επιτρέπουν στην εταιρεία να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά και να επιβιώσει στο δυναμικό επιχειρηματικό κόσμο. Τα συστατικά είναι: το όραμα και η αποστολή, το εξωτερικό περιβάλλον, το εσωτερικό προφίλ, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και οι ετήσιοι στόχοι, η ευρύτερη στρατηγική, η γενική στρατηγική και οι λειτουργικές/επιχειρησιακές στρατηγικές.

Όραμα και Αποστολή

 Το όραμα της επιχείρησης είναι μια περιγραφή του τι προσπαθεί να κάνει και να γίνει. Προσφέρει μια άποψη της μελλοντικής κατεύθυνσης του οργανισμού αναφορικά με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Πάνω απ’ όλα, το όραμα είναι ένα ισχυρό κίνητρο και κρατά τον οργανισμό σε μια προς τα εμπρός κίνηση, προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Η αποστολή προσδιορίζει τον σκοπό της εταιρείας. Ορίζει το φάσμα των δραστηριοτήτων, περιγράφει το προϊόν της επιχείρησης την αγορά και τους τεχνολογικούς τομείς ισχύος της. Τέλος, αντικατοπτρίζει τις αξίες και τις προτεραιότητες της στρατηγικής λήψης των αποφάσεών της. Ξεχωρίζει την εταιρεία από τις άλλες εταιρείες στον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο. Η αποστολή της επιχείρησης μοιάζει με ένα απέραντο μέλλον, σαν η επιχείρηση να είναι αθάνατη…

Εξωτερικό Περιβάλλον

Το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας περιλαμβάνει τις δυνάμεις και τις παραμέτρους, επί των οποίων η επιχείρηση έχει μικρό ή καθόλου έλεγχο και οι οποίες ασκούν επιρροή στις στρατηγικές επιλογές της , καθώς και την ανταγωνιστική της θέση. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι δύο ειδών, το λειτουργικό και το απομακρυσμένο περιβάλλον. Το λειτουργικό περιβάλλον έχει άμεση σχέση με την απόδοση της εταιρίας και περιλαμβάνει μεταβλητές όπως οι ανταγωνιστές, οι καταναλωτές και οι πωλητές. Το απομακρυσμένο περιβάλλον, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές μεταβλητές.

Εσωτερικό Προφίλ

 Μια εσωτερική ανάλυση των πόρων της επιχείρησης σας βοηθά στον προσδιορισμό των ικανοτήτων της και την ανάπτυξη ενός εσωτερικού προφίλ. Το προφίλ αντανακλά τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχείρησης και αξιολογεί επίσης την παρελθοντική απόδοσή της στο πλαίσιο των τρεχουσών δυνατοτήτων. Συμβάλλει στον προσδιορισμό των ικανοτήτων που απαιτούνται από την εταιρεία στο μέλλον.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι και ετήσιοι στόχοι

Οι στόχοι μεταφράζουν το όραμα και την αποστολή του οργανισμού σε σαφώς καθορισμένους στόχους απόδοσης. Από την άποψη του χρονικού ορίζοντα, η στρατηγική διαχείριση χρησιμοποιεί δύο τύπους στόχων - μακροπρόθεσμους στόχους και ετήσιους στόχους.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι αναφέρονται στα αποτελέσματα που προσπαθεί να επιτύχει η εταιρεία σας εντός κάποιων ετών. Οι στόχοι αυτοί ορίζονται συνήθως με όρους μεριδίου αγοράς, απόδοσης κεφαλαίων, κερδοφορίας, τεχνολογικής πρωτοπορίας, εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ευθύνης και εξέλιξης των εργαζομένων.

Οι ετήσιοι στόχοι είναι οι στόχοι που η εταιρεία σας επιδιώκει να επιτύχει μέσα σε ένα έτος. Οι ετήσιοι ή βραχυπρόθεσμοι στόχοι απορρέουν από τους μακροπρόθεσμους στόχους. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι είναι πιο συγκεκριμένοι και μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Για παράδειγμα, αν ο μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς από 8% έως 16% μέσα στα επόμενα 4 έτη, τότε ο ετήσιος στόχος μπορεί να είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες κάθε έτος. Η επίτευξη των βραχυπρόθεσμων στόχων θα οδηγήσει σε επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων.

Ευρεία, Γενική και Λειτουργική/Επιχειρησιακή στρατηγική

 Μια ευρεία στρατηγική είναι μια δήλωση των μέσων που καταδεικνύουν τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας . Αυτή η στρατηγική είναι ένα μοναδικό πακέτο μακροπρόθεσμων στρατηγικών. Η ευρεία στρατηγική παρέχει το πλαίσιο για το σύνολο των εργασιών της επιχείρησής σας. Οι ευρείες στρατηγικές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες στρατηγικές: διείσδυση στην αγορά, ανάπτυξη στην αγορά, ανάπτυξη προϊόντων, οριζόντια ολοκλήρωση, κάθετη ολοκλήρωση, ομόκεντρη διαφοροποίηση, διαφοροποίηση ετερογενών δραστηριοτήτων, τζίρος, εκποίηση και εκκαθάριση.

Για να είναι ανταγωνιστική σε καθεμία από τις δραστηριότητές της, η εταιρεία σας πρέπει να επιλέξει μια γενική ανταγωνιστική στρατηγική δηλ διαχείριση κόστους, διαφοροποίησης ή εστίασης.

Η ευρεία στρατηγική χωρίζεται σε στρατηγικές για κάθε λειτουργία. Οι στρατηγικές αυτές αναφέρονται ως λειτουργικές στρατηγικές. Είναι εξειδικευμένες στις ανάγκες κάθε λειτουργικού τμήματος και προβλέπουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για κάθε λειτουργία. Οι επιχειρησιακές στρατηγικές προσφέρουν τα μέσα για την επίτευξη των ετήσιων στόχων. Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης συντονίζεται με τις ανάγκες των λειτουργικών στρατηγικών για να εξασφαλίσει την εξειδίκευση, την πρακτικότητα και τη λογοδοσία έναντι του σχεδιασμού.

Η στρατηγική ανάλυση διεξάγεται για τον εντοπισμό ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών, οι οποίες είναι συμβατές με το όραμα και την αποστολή της εταιρείας. Τέτοιες ευκαιρίες ονομάζονται «επιθυμητές ευκαιρίες». Η στρατηγική επιλογή γίνεται μετά από σύγκριση των επιθυμητών ευκαιριών. Ο στόχος της στρατηγικής ανάλυσης και επιλογής είναι να διασφαλιστεί ότι οι ευρείες στρατηγικές της εταιρείας είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της , προκειμένου να επιτευχθεί με τον βέλτιστο τρόπο το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης.

Συνέπειες για τους Διαχειριστές

Παρατηρώντας τη στρατηγική διαχείριση ως μια διαδικασία που βοηθά να τονιστούν ορισμένες πτυχές του μοντέλου στρατηγικής:

  • Η στρατηγική διαχείριση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και τις ικανότητες της εταιρείας . Μια αλλαγή σε οποιαδήποτε παράμετρο του στρατηγικού μοντέλου θα έχει επίδραση σε διάφορες άλλες παραμέτρους. Για παράδειγμα, η αποστολή έχει επίδραση στις σχετικές περιβαλλοντικές μεταβλητές και το αντίστροφο.
  • Η διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης θα πρέπει να παραμείνει ευέλικτη. Αν το στρατηγικό σχέδιο πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου, λόγω παραμέτρων όπως η είσοδος νέων ανταγωνιστών ή ο διορισμός ενός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία , τότε η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι με την περιβαλλοντική ανάλυση. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να δοθεί η ίδια προσοχή σε όλες τις παραμέτρους της διαδικασίας· αντί αυτού, ο βαθμός προσοχής στις διάφορες συνιστώσες πρέπει να βασίζεται στις εκάστοτε ανάγκες. Η δήλωση της αποστολής μπορεί να παραμείνει ίδια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι στόχοι και οι στρατηγικές μπορεί να πρέπει να επικαιροποιηθούν σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα επιτεύγματα της επιχείρησης.
  • Η στρατηγική διαχείριση θα αποτύχει, εάν βασίζεται σε μια λανθασμένη σειρά υποθέσεων ή σε αυθαίρετους και άκαμπτους στόχους. Θα αποτύχει, επίσης, εάν δεν εφαρμοστεί ένα σύστημα ελέγχου για να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην κουλτούρα, τις ανταμοιβές και τα όρια.
  • Ακολουθώντας μια μονοδιάστατη στρατηγική που επικεντρώνεται σε ένα βραχυπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αντί σε ένα μακροπρόθεσμο, βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθείτε στην αποτυχία της στρατηγικής διαχείρισης.
  • Η στρατηγική διαχείριση είναι καταδικασμένη να αποτύχει, εάν η επικοινωνία στον οργανισμό παρακωλύεται.
  • Η στρατηγική διαχείριση είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι ένα γεγονός που πρέπει να εκτελεστεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η δυναμική φύση του περιβάλλοντος την καθιστά μια συνεχή διαδικασία επεξεργασίας. Η αποτυχία να αναγνωρίσει την περιβαλλοντική ροή έχει επίσης ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο συντονισμός και η ολοκλήρωση των βασικών διαδικασιών και των βασικών λειτουργιών σε όλο το επιχειρησιακό φάσμα.

Τελευταία Άρθρα

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής

08 Μαΐου 2018

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής...

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση

10 Απριλίου 2018

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση Εδώ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

13 Ιανουαρίου 2018

 http://www.appliedcounselling.com/  

Νέα διετή προγράμματα στα ΑΕΙ...

04 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός Γαβρόγλου και οι...

Η διαχείριση και το βάθος...

04 Σεπτεμβρίου 2017

Κατά καιρούς αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός...

Search