ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση

Εδώ θα εστιάσουμε στο περιεχόμενο της στρατηγικής διοίκησης, στη διαδικασία και στα διάφορα εργαλεία στρατηγικής διαχείρισης καθώς και στους όρους διαμόρφωσης, υλοποίησης, αξιολόγησης και ελέγχου της στρατηγικής

Η στρατηγική διαχείριση περιλαμβάνει τον ορισμό του οράματος και της αποστολής της εταιρείας που καθορίζουν με σαφήνεια ποια είναι η εταιρεία, ποια φιλοδοξεί να γίνει και ποια η αιτία ύπαρξής της. Μόλις καθοριστούν το όραμα και η αποστολή, γίνεται μια εσωτερική και εξωτερική ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης.  Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται οι διάφορες ευκαιρίες και οι απειλές που εμφανίζονται στο περιβάλλον της, καθώς επίσης και τα δυνατά και αδύνατα σημεία της.

Τα δυνατά σημεία της εταιρείας αξιοποιούνται για να διαμορφώσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τις βασικές ικανότητες και τις δυνατότητες να υπερκεραστεί ο ανταγωνισμός. Η στρατηγική διαχείριση είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι μια άσκηση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η περιοδική αναθεώρηση των στρατηγικών και η ενσωμάτωση των νέων στοιχείων, σύμφωνα με τις μεταβολές στο περιβάλλον, είναι απαραίτητες στη στρατηγική διαχείριση.

Η στρατηγική διαχείριση είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία και ξεκινά με μια στρατηγική διάγνωση. Συνεχίζει με μια σειρά από πρόσθετα βήματα, τα οποία οδηγούν σε νέα προϊόντα, αγορές, τεχνολογίες και δυνατότητες. Ο στρατηγικός στόχος της ηγετικής ομάδας είναι να αμφισβητήσει την επικρατούσα δομή με ένα και μόνο ερώτημα: «Γιατί;», αλλά και να υποβάλει την ίδια ερώτηση όσες φορές απαιτηθεί, προκειμένου να κάνει το μέλλον τόσο σαφές όσο το παρόν στους διαχειριστές όλων των επιχειρησιακών επιπέδων. Για παράδειγμα, ο σχεδιαστής των στρατηγικών σε μια κορυφαία εταιρεία αποσκευών στην Αμερική θα ρωτήσει «γιατί να μην εισέλθουμε στην ευρωπαϊκή αγορά το επόμενο οικονομικό έτος;» ή «γιατί να μην μπορούμε να ξεπεράσουμε το μερίδιο του ανταγωνιστή μας στην αγορά τα επόμενα δύο έτη;» Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα δημιουργήσουν προοπτικές για ανάπτυξη που δεν θα είχαν προκύψει εάν δεν είχαν τεθεί αυτά τα ερωτήματα.

Η στρατηγική διαχείριση επιτρέπει στην επιχείρηση να επιβιώσει μακροπρόθεσμα. Καταγράφει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρείας σε σχέση με τα δυνατά και αδύνατα σημεία του ανταγωνισμού και της επιτρέπει να αξιοποιήσει τους πόρους της για να επιτύχει τους στόχους της. Μέσω της στρατηγικής διαχείρισης καθορίζεται το μακροπρόθεσμο όραμα για την επιχείρηση, το οποίο προσφέρει στην εταιρεία την ενδεδειγμένη κατεύθυνση για την ανάπτυξής της. Η στρατηγική σκέψη εδράζεται και οδηγεί σε απαντήσεις σε τρία θεμελιώδη ερωτήματα:

 • • Πού βρισκόμαστε σήμερα;
 • • Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον;
 • • Πώς θα φτάσουμε εκεί;

Η Διαδικασία της Στρατηγικής Διαχείρισης

Υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία στη διαδικασία της στρατηγικής διαχείρισης:

 • • Σάρωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
 • • Διαμόρφωση στρατηγικής
 • • Εκτέλεση της στρατηγικής (υλοποίηση)
 • • Αξιολόγηση και έλεγχος

Σάρωση Περιβάλλοντος

Η σάρωση του περιβάλλοντος περιλαμβάνει την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση των πληροφοριών που διαχέονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Ο στόχος της περιβαλλοντικής σάρωσης είναι να προσδιορίσει τους στρατηγικούς παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της επιχείρησης. Ένας οργανισμός μπορεί να αντλήσει αρκετά πλεονεκτήματα από την περιβαλλοντική σάρωση, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης μιας κοινής αντίληψης, της αναγνώρισης των δυνατών και αδύνατων σημείων, της κατανόησης των τάσεων και των συνθηκών και της βέλτιστης αξιοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών. Τεχνικές όπως η δευτερογενής έρευνα, οι μελέτες και τα ερωτηματολόγια σε ομάδες εστίασης, καθώς και το ανοικτό φόρουμ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περιβαλλοντική σάρωση.

Εξωτερικές πηγές πληροφόρησης : Προσωπικές επαφές , περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες, Ετήσιες εκθέσεις Επαγγελματικά συνέδρια και συναντήσεις , Ραδιόφωνο, τηλεόραση και Internet Επαγγελματικοί συνεργάτες, Πελάτες, Εμπορικές βάσεις δεδομένων

Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης : Προσωπικές επαφές, Εσωτερικές εκθέσεις και έγγραφα διασκέψεων, Εσωτερικά μνημόνια, Επιτροπές, Συνεδριάσεις, Προσωπικό πωλήσεων, λοιποί υπάλληλοι και διευθυντές, Εσωτερικές βάσεις δεδομένων, Εσωτερικοί έλεγχοι και Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται συχνά μαζί με την «περιβαλλοντική σάρωση». Το SWOT είναι ένα αρκτικόλεξο που περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζει η εταιρεία σας. Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανώτατων διοικητικών στελεχών σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι ευκαιρίες και οι απειλές αποτελούν εξωγενείς παράγοντες που είναι εκτός του ελέγχου του οργανισμού.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT για μια υποθετική εταιρεία ελαστικών. Στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η εταιρεία προμηθεύει ελαστικά σε μεγάλους κατασκευαστές αυθεντικού εξοπλισμού και έχει μια εξίσου ισχυρή θέση στην αγορά ανταλλακτικών.

Μια προσεκτική ανάλυση της SWOT εδώ θα αναδείξει με σαφήνεια τους τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η επιχείρηση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και τη βελτίωση των ποσοστών τζίρου σε προϊόντα καταλόγου.

Διαμόρφωση Στρατηγικής

Η διαμόρφωση στρατηγικής αναφέρεται στην ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων εφαρμόσιμων σχεδίων διαχείρισης ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την υπέρβαση των αδυναμιών στην επιχείρηση. Η ομάδα διαμόρφωσης στρατηγικής λαμβάνει υπόψη τα συστατικά της στρατηγικής διαχείρισης, όπως είναι η αποστολή, το εσωτερικό προφίλ, το εξωτερικό περιβάλλον, η στρατηγική ανάλυση και η επιλογή, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι ετήσιοι στόχοι και τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους, κατά τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής. Η παραπάνω περιπτωσιολογική μελέτη περιγράφει τη διαδικασία περιβαλλοντικής σάρωσης και της διαμόρφωση στρατηγικής σε μια επιχείρηση.

Η διαμόρφωση στρατηγικής βοηθά έναν οργανισμό να:

 • • Αξιοποιήσει την διαθέσιμες ευκαιρίες.
 • • Αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που συναντά η εταιρεία
 • • Διαμορφώνει και ασκεί ηγεσία που να κατανοεί και να χειρίζεται την αλλαγή.
 • • Ενσωματώσει ένα ιδιαίτερα αναλυτικό μοντέλο σχεδιασμού.

Υλοποίηση στρατηγικής

Η διαδικασία με την οποία οι στρατηγικές τίθενται σε εφαρμογή ονομάζεται εκτέλεση της στρατηγικής ή υλοποίηση της στρατηγικής. Τα προγράμματα, οι προϋπολογισμοί, και οι διαδικασίες αναπτύσσονται για τον σκοπό αυτό. Αυτή η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει αλλαγές στη συνολική κουλτούρα, την οργανωτική δομή και/ή το σύστημα διαχείρισης. Η εκτέλεση της στρατηγικής συνήθως γίνεται στο μεσαίο και χαμηλότερο διαχειριστικό επίπεδο, εκτός εάν απαιτούνται δραστικές αλλαγές σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ωστόσο, η πρόοδος της υλοποίησης εξετάζεται κατά καιρούς σε επίπεδο κορυφής.

Η δομή της εταιρείας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της. Μια σωστή δομή είναι απαραίτητη για να τεθεί σε εφαρμογή η στρατηγική. Η δομή λειτουργεί ως όχημα για τους γενικούς διευθυντές, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των υφισταμένων τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τη δομή στην παροχή κινήτρων προς τους υφισταμένους τους, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας, ποιότητας, καινοτομίας και ανταπόκρισης των πελατών.

Οι προϋπολογισμοί χρησιμοποιούνται για προγραμματισμό και έλεγχο. Ο προϋπολογισμός αναλύει τις επενδύσεις που πρόκειται να γίνουν και τις αναμενόμενες αποδόσεις. Ο προϋπολογισμός είναι επίσης μια προ-εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης.

Αξιολόγηση και Έλεγχος

Η τελική δοκιμή της στρατηγικής είναι η «ικανότητά της» να επιτύχει τους σκοπούς της - από άποψη οράματος, αποστολής και μακροπρόθεσμων στόχων. Η επιχείρηση είναι επιτυχημένη μόνο στον βαθμό κατά τον οποίο η στρατηγική που χρησιμοποιείται επιτυγχάνει τους στόχους. Η διαμόρφωση στρατηγικής είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική και η πρώτη πραγματική δοκιμή για μια στρατηγική είναι κυριολεκτικά στην εφαρμογή της. Όταν μια στρατηγική εφαρμόζεται, θα πρέπει να παρακολουθείται για να προσδιοριστεί η έκταση της επιτυχίας, η οποία συνίσταται στον αριθμό των στόχων που επιτυγχάνονται. Οι στρατηγικοί διαχειριστές θα πρέπει να εφαρμόζουν συστήματα έγκαιρης παρακολούθησης και μεθόδους ελέγχου, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής. Η περιοδική ανασκόπηση και αξιολόγηση είναι επίσης χρήσιμες για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων στο αρχικό γενικό σχέδιο.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος αναφέρονται στις διαδικασίες με τις οποίες εταιρικές δραστηριότητες και αποτελέσματα απόδοσης συγκρίνονται με την επιθυμητή απόδοση. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να ληφθούν διορθωτικά μέτρα και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα. Θα εντοπιστούν επίσης αδυναμίες σε στρατηγικά σχέδια που εφαρμόστηκαν νωρίτερα. Έτσι, αυτή η δοκιμή μπορεί να παράσχει μια πολύτιμη ευκαιρία για οργανωσιακή μάθηση. Για την αποτελεσματική αξιολόγηση και έλεγχο, η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να λάβει σαφή, άμεση, και αμερόληπτη ενημέρωση από τους ανθρώπους που εφαρμόζουν τις στρατηγικές στην πράξη. Η αμερόληπτη παροχή πληροφοριών είναι απαραίτητη, καθώς οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για διορθωτικές ενέργειες και για την ελαχιστοποίηση τυχόν λαθών, τα οποία η εταιρεία θα μπορούσε να διαπράξει στο μέλλον. Τα σχόλια είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα αναθεώρησης ή διόρθωσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στα προηγούμενα στάδια. Η φτωχή απόδοση δείχνει ότι κάτι έχει πάει στραβά, είτε στη διαμόρφωση είτε στην εφαρμογή της στρατηγικής. Θα μπορούσε να σημαίνει επίσης ότι μια μεταβλητή αγνοήθηκε κατά την περιβαλλοντική σάρωση.

Η ανατροφοδότηση από την εκτέλεση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο επιτρέπει την αναδρομή στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού. Τα σχόλια που αφορούν τα αποτελέσματα μετά την υλοποίηση της στρατηγικής, εισπράττονται ως εισροές για τη μελλοντική λήψη αποφάσεων. Τα μελλοντικά σχέδια θα πρέπει να αντανακλούν τις αλλαγές που επέφεραν οι προηγούμενες στρατηγικές δράσεις.

Τελευταία Άρθρα

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής

08 Μαΐου 2018

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής...

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση

10 Απριλίου 2018

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση Εδώ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

13 Ιανουαρίου 2018

 http://www.appliedcounselling.com/  

Νέα διετή προγράμματα στα ΑΕΙ...

04 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός Γαβρόγλου και οι...

Η διαχείριση και το βάθος...

04 Σεπτεμβρίου 2017

Κατά καιρούς αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός...

Search