ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Ρόλος της Διοίκησης στην οικοδόμηση Ομαδικής Συνοχής

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

O ρόλος των διευθυντών στην ομάδα την οποία επιβλέπουν είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αλλά σημαντικό είναι επίσης για τους διευθυντές να κατανοούν τα όρια του ρόλου και της ευθύνης τους καθώς και τους ρόλους και τις ευθύνες της ίδιας τη ομάδας. Ο διευθυντής κα

ταλαμβάνει συνήθως διοικητική θέση λόγω των τεχνικών του δεξιοτήτων και της εμπειρίας του. Οι ομάδα επωφελείται από τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τις γνώσεις και τις ιδέες του. Ωστόσο ούτε ο διευθυντής ούτε η ομάδα πρέπει να ξεχνούν ότι η εκτέλεση της εργασίας είναι ουσιαστικά ευθύνη της ομάδας. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι διευθυντές μέσα στην ομάδα την οποία επιβλέπουν; Πως μπορεί να υπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ομάδα για να διασφαλίσουν την χρησιμότητα τους. Ένας σημαντικός ρόλος που μπορεί και θα έπρεπε να έχει η διοίκηση είναι η διευκόλυνση και η ενθάρρυνση της ομαδικής συνοχής.

1.Θέσπιση ενός Ομαδικού Οράματος/Στόχου:Το πρώτο βήμα για την δημιουργία ομαδικής συνοχής στο οποίο η διοίκηση θα πρέπει να έχει ενεργό ρόλο είναι η θέσπιση ενός ομαδικού οράματος και/ή στόχου. Η διοίκηση θα πρέπει να θέτει ένα ξεκάθαρο στόχο για την επίτευξη του οποίου η ομάδα μπορεί να εργαστεί από κοινού. Όπως συχνά πυκνά δηλώνουν οι προπονητές οι παίκτες πρέπει να παίζουν για την ομάδα και όχι για το όνομά τους

Η διοίκηση πρέπει να «εγκαθιδρύει ένα κοινό στόχο για την ομάδα - έναν θεμελιώδη στόχο που θα συμβάλει στο δέσιμο μεταξύ των μελών. Ο στόχος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής για κάθε μέλος της ομάδας. Ένας σαφώς προσδιορισμένος στόχος,  που διατυπώνεται στην ομάδα με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητός, θα εμπνεύσει την ομάδα και θα συμβάλει στην αφοσίωση των μελών σ’ αυτό το σκοπό.

Μετά τον σαφή προσδιορισμό και την σαφή διατύπωση του στόχου, η διοίκηση πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί ζωντανό τόσο το όραμα όσο και τον στόχο. Είναι πιθανό να προκύψουν εμπόδια, εντάσεις, και κρίσεις που μπορεί να αποπροσανατολίσουν ή να απομακρύνουν τα μέλη από την επίτευξη του κοινού στόχου. Η διοίκηση οφείλει να ενισχύει και να ανανεώνει διαρκώς τον ομαδικό στόχο.

Με την διοίκηση να έχει ως πρωταρχική της ευθύνη να διασφαλίζει ότι η ομάδα θα επιτύχει τον στόχο της, η ίδια θα πρέπει επίσης να φροντίζει για την διαμόρφωση ενός εργασιακού κλίματος που θα διευκολύνει την επίτευξη αυτού του στόχου, να θέτει ξεκάθαρες προσδοκίες και αρμοδιότητες και τέλος να αφήνει την ομάδα να κάνει την δουλειά της.

2.Διαμόρφωση ενός Εργασιακού Περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την επίτευξη του στόχου :Μετά την θέσπιση του στόχου, η πιο σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει η διοίκηση είναι η διασφάλιση ενός κλίματος που θα δίνει την δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να εκφράζουν την άποψη τους και να θίγουν πραγματικά ζητήματα που παρεμποδίζουν την επίτευξη του στόχου. Το κλίμα αυτό περιλαμβάνει την δημιουργία μιας ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και ειλικρίνειας μεταξύ των μελών της ομάδας. Σύμφωνα με τον  Frank Lafasto, το ανοιχτό και υποστηρικτικό περιβάλλον έγκειται «στην ικανότητα ανάδειξης και επίλυσης πραγματικών ζητημάτων που εμποδίζουν την ομάδα να επιτύχει τον στόχο της και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να  φέρνει στην επιφάνεια τις καλύτερες σκέψεις και την καλύτερη συμπεριφορά όλων των συμμετεχόντων. Είναι πολύ δύσκολο για τα μέλη των ομάδων να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου και πολύ  περισσότερο να εξερευνήσουν νέες δυνατότητες, όταν δεν αισθάνονται ασφαλή να εκφράσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώσουν με ειλικρίνεια τις θέσεις τους και να έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν ανοιχτά τα πραγματικά εμπόδια, τα προβλήματα, και τις ευκαιρίες με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η ακρόαση, η κατανόηση διαφορετικών προοπτικών και η εποικοδομητική εργασία προς μια λύση » Το περιβάλλον και το κλίμα μέσα στο οποίο εργάζεται και λειτουργεί η ομάδα πρέπει να διαμορφώνεται από την διοίκηση, προκειμένου για την εδραίωση της εμπιστοσύνης, την αξίωση της συλλογικής συνεργασίας, και την υποδοχή ενός κλίματος ειλικρίνειας.

3.Ανάδειξη Ξεκάθαρων Προσδοκιών και Ευθυνών :Ευθύνη της διοίκησης είναι επίσης η ανάδειξη ξεκάθαρων προσδοκιών και αρμοδιοτήτων συλλογικά αλλά και για τα μεμονωμένα μέλη των ομάδων. Όταν σε μια ομάδα υπάρχει ασάφεια σχετικά με την στόχευση και τις προτεραιότητες, τότε δεν καταφέρνει να αφοσιωθεί στον στόχο της. Αντιθέτως όταν οι προσδοκίες, η κατεύθυνση και οι προτεραιότητες της ομάδας είναι σαφείς, η ομάδα είναι πιο πιθανό να παρουσιάσει μεγαλύτερη αφοσίωση απέναντι στο στόχο της και μεταξύ των μελών της. Η διοίκηση πρέπει να έχει και να θέτει ξεκάθαρες προσδοκίες και επί μέρους στόχους στα μέλη των ομάδων, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισημία ή απορία από την πλευρά τους σχετικά με το τι απαιτείται από αυτά να κάνουν, είτε πρόκειται για χρονοδιάγραμμα είτε για προϊόν, ή προϋποθέσεις.

Επίσης η διοίκηση πρέπει να ορίζει ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Υπάρχουν κάποια είδη συμπεριφοράς που συμβάλουν στην δόμηση εμπιστοσύνης και ενθαρρύνουν την έκφραση της προσωπικής άποψης ενός ατόμου. Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια της άποψης αυτής είναι η ένδειξη εμπιστοσύνης σε κάποιον αναθέτοντας του σημαντικές και ουσιαστικές αρμοδιότητες. Οι σαφείς και ουσιαστικές αρμοδιότητες που επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να επεκτείνουν τις δυνατότητες τους, ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση τους. Και, σύμφωνα με τον LaFasto «το να χαρίζω αυτοπεποίθηση στους ανθρώπους είναι μακράν το σπουδαιότερο πράγμα που μπορώ να κάνω. Διότι τότε θα δράσουν».

4.Κατάρτιση και Στελέχωση :Για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, μια ομάδα εργασίας πρέπει να διαθέτει τους πόρους για να υλοποιήσει την εργασία της. Συγκεκριμένα, η ομάδα πρέπει να διαθέτει καταρτισμένα και ικανά μέλη. Η κατάρτιση συνιστά μια σχεδιασμένη προσπάθεια από την πλευρά της επιχείρησης για να βοηθήσει τους υπαλλήλους της να αποκτήσουν σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους ικανότητες. Η κατάρτιση χρησιμοποιείται από τις εταιρείες προκειμένου να κερδίσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους στους αντίστοιχους βιομηχανικούς τομείς. Μια εταιρεία πρέπει να παρέχει επαρκείς  πόρους σε μια  εξουσιοδοτημένη ομάδα προκειμένου να στελεχώσει και να εκπαιδεύσει καταλλήλως τα μέλη της. Είναι ευθύνη της Διοίκησης να παράσχει τέτοιου είδους εκπαίδευση. Η διοίκηση θα πρέπει να παρέχει στους εργαζόμενους της τόσο συγκεκριμένες, διδάξιμες – τεχνικές ικανότητες (“hard” skills) όσο και προσωπικά χαρακτηριστικά  και διαπροσωπικές ικανότητες (“soft” skills). Η κατάρτιση στην πρώτη κατηγορία ικανοτήτων βοηθά τους εργαζόμενους να φέρουν εις πέρας την εργασία τους, έτσι ώστε η μονάδα παραγωγής να συνεχίσει να παράγει ένα ποιοτικό προϊόν αποτελεσματικά από την άποψη του κόστους. Η εκπαίδευση στην απόκτηση των λεγόμενων “soft” skills, από την άλλη πλευρά, διδάσκει στους υπαλλήλους τρόπους καλύτερης συνεργασίας μεταξύ τους ως μέλη μιας λειτουργικής ομάδας. Αυτού του είδους η εκπαιδευτική κατάρτιση βελτιώνει επίσης την διαπροσωπική δυναμική και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Για την αποτελεσματική και αποδοτική κατασκευή ενός ποιοτικού προϊόντος, χρειάζονται και τα δυο είδη κατάρτισης. Συνιστά ως εκ τούτου ευθύνη της διοίκησης να διασφαλίσει ότι τα μέλη της συλλογικότητας/ομάδας διαθέτουν τόσο τεχνικές ικανότητες όσο και προσωπικές δεξιότητες για την υλοποίηση των εργασιών και την διατήρηση της συνοχής.

5.Εργασία χωρίς εμπόδια :Τέλος, ο ρόλος του διευθυντή είναι να μην στέκεται εμπόδιο στο έργο της ομάδας. Εφόσον η ομάδα έχει κατανοήσει τον στόχο προς τον οποίο πρέπει να εργαστεί, έχει γίνει σαφής προσδιορισμός και κατανομή έργου και αρμοδιοτήτων, έχουν προσδιοριστεί ευκρινώς οι προσδοκίες και τα μέλη διαθέτουν τα μέσα για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και έχουν ανοιχτή επικοινωνία, ο διευθυντής θα πρέπει να αφήσει την ομάδα να κάνει τη δουλειά της. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η ομάδα, όχι μόνο για να πετύχει τον στόχο της, αλλά και για να θεμελιώσει την συνοχή μεταξύ των μελών της, είναι ένας διευθυντής, που εμφανίζεται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα φωνάζοντας και «εκτοξεύοντας» συμβουλές, για να αποχωρήσει στην συνέχεια αφήνοντας του άλλους να τα βγάλουν πέρα. Η διοίκηση πρέπει να αφήνει τα μέλη της ομάδας να εκφράζουν τις απόψεις τους σε σημαντικά ζητήματα και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις εργασίες τους και με τον στόχο. Εν συνεχεία η διοίκηση πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη στα μέλη της ομάδας παρέχοντας τους αρκετή αυτονομία, η οποία θα συμβάλει με την σειρά της στο χτίσιμο εμπιστοσύνης.

Περίληψη

Σε τελευταία ανάλυση, ο στόχος και ο ρόλος της διοίκησης πρέπει να είναι η ενίσχυση της ομαδικής προσπάθειας. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την θέσπιση ενός ξεκάθαρου οράματος και στόχου, διαμόρφωση ενός κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, προσδιορισμό ξεκάθαρων προσδοκιών και αρμοδιοτήτων, και παροχή αρκετής αυτονομίας στα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν επιδεικνύοντας πλήρη αφοσίωση και αυτοπεποίθηση.

Τελευταία Άρθρα

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής

08 Μαΐου 2018

Βασικές Παράμετροι Διαμόρφωσης Επιχειρησιακής Στρατηγικής...

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση

10 Απριλίου 2018

Εισαγωγή στη Στρατηγική Διαχείριση Εδώ...

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

13 Ιανουαρίου 2018

 http://www.appliedcounselling.com/  

Νέα διετή προγράμματα στα ΑΕΙ...

04 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός Γαβρόγλου και οι...

Η διαχείριση και το βάθος...

04 Σεπτεμβρίου 2017

Κατά καιρούς αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός...

Search